Меню
Вашата кошница

Политика за защита на личните данни

Декларация за съгласие и информираност относно обработването на лични данни


 • Моля, след като прочетете внимателно предоставената по-долу информация, да решите дали да предоставите Вашето доброволно, информирано и изричното съгласие ВИМАКС КЛИМА ООД да обработва личните Ви данни.
 • За попълване на контактната форма, създаване на регистрация или онлайн покупка от vimax.bg, vimax-karcher.com и ariston.vimax.bg на ВИМАКС КЛИМА ООД е необходимо да предоставите Ваши лични данни.

Раздел I Дефиниции


 • „Лични данни” са всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 • „Обработване на лични данни“: всяко действие или съвкупност от действия, които Дружеството извършва по отношение на личните данни с автоматични или неавтоматични средства (така напр. събиране, записване, организиране, групиране, съхраняване, адаптиране, актуализиране или коригиране, изменение, възстановяване, консултиране употреба, разкриване чрез предаване или предоставяне, разпространяване, комбиниране, блокиране, заличаване, унищожаване и др.).

Раздел II Администратор на лични данни. Обработващ лични данни.


 • ВИМАКС КЛИМА ООД (наричано по-долу „ВИМАКС“ или „Дружеството“), вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201156552, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Студентски, п.код 1797, ЖК. Малинова долина, Климент Охридски 105А, е администратор на лични данни.
 • „Обработващ лични данни“ - „ВИМАКС КЛИМА“ ООД като обработващ лични данни от името на друг администратор, администратор, без само да определя целите и средствата за обработване.

Раздел III Основание и цели за събиране, обработване и съхранение на личните ви данни


 • ВИМАКС събира и обработва следните лични данни при попълване на контактна форма на интернет страници vimax.bg, vimax-karcher.com и ariston.vimax.bg:
  • Име и фамилия;
  • Електронна поща;
  • Банкова сметка;
  • Адрес;
  • Телефонен номер;
  • Данни от „бисквитки“, предпочитания, онлайн-поведение, местоположение: Задължителни (есенциални) бисквитки, Бисквитки за ефективност и функционалност, Рекламни бисквитки;
 • ВИМАКС събира тези Ваши лични данни с цел:
  • Идентификация автора на съобщението;
  • Провеждане на пълноценна кореспонденция и адресиране на отговор до автора на съобщението;
  • Приемане и обработване на поръчки за покупка или доставка на стоки и услуги, сключване на договори за продажби и доставки на стоки и/или услуги;
  • Издаване на фактури и управление на плащанията, счетоводни цели;
  • Информиране на потребители и клиенти за предстоящи промоции, рекламни и маркетингови кампании, томболи, игри и т. н. Дружеството събира, обработва и съхранява лични данни на физическите лица, които желаят да се свържат с Дружеството посредством формата за контакт на интернет страницата на Администратора на основание чл. 6, пар. 1, буква „а“ от Регламента, а именно: „субектът на данните е дал съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели“;
 • Личните данни, събирани в регистъра се събират от лицето при получаване на електронно съобщение от същото и само след предоставяне на доброволно и информирано съгласие от страна на лицето.

Раздел IV Принципи при събиране и обработка на личните ви данни


 • При обработка на личните Ви данни Дружеството спазва следните принципи:
  • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  • Ограничаване целите на обработването;
  • Съостносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събраните данни;
  • Точност и актуалност на данните;
  • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
  • Цялостност и поверителност на обрабоването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;

Раздел V Предаване на личните данни на трети страни


 • Събраните лични данни могат да се предават на трети лица само с изричното съгласие на субектите на лични данни и при спазване на останалите условия, предвидени в действащото българско законодателство.
 • Като обработващ лични данни, Дружеството сключва договори или споразумения с администраторите, от името на които извършва обработването на лични данни при условията на чл. 28 т. 3 от Регламента. Обработването се извършва, когато е необходимо за изпълнението на нормативно задължение, обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на такъв договор или когато физическото лице е дало своето изрично съгласие за една или повече конкретно зададени от Администратора цели.

Раздел VI Срок на съхранение


 • Личните данни на физическите лица събрани и обработвани във връзка с получените от тях електронни съобщения през интернет страницата на Дружеството се съхраняват до постигане на целите, за които са събрани или до оттегляне на съгласието за предоставяне на личните данни – което от двете обстоятелства настъпи по-рано или в срок до 5 години от изтичане срока на договора или прекратяване на същия.

Раздел VII Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни


Във всеки момент, докато обработваме Вашите лични данни, Вие като субект на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – Имате право да знаете какви Ваши лични данни се обработват от Дружеството. Администраторът Ви предоставя, при поискване, безплатно копие от обработваните лични данни, свързани с Вас. Когато подавате искане с електронни средства, Администраторът предоставя информацията в широко използвана електронна форма.
 • Право на коригиране – Имате право да поискате коригиране на данните Ви, съхранявани от Администратора, ако същите са неточни или непълни.
 • Право на възражение - По отношение на данните, които се обработват на основание „легитимен интерес“, имате право по всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, да направите възражение срещу обработването. В случай на постъпване на такова възражение Администраторът е длъжен да прекрати обработването на личните Ви данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, или в случай, че данните се обработват за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на изтриване („право да бъдете забравени“) – Имате възможност да поискате заличаване на личните Ви данни в следните случаи:
  • ако личните данни вече не са необходими за целите, за които са събрани;
  • ако субектът на данни упражни правото си на възражение и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
  • ако обработването е било незаконосъобразно;
  • ако съществува нормативно задължение на администратора за изтриване на данните;
 • Правото на изтриване обаче не се прилага в случаите, когато данните се обработват:
  • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора;
  • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, доколкото съществува вероятност правото на изтриване, да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
  • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработката – При определени обстоятелства можете да поискате Администраторът да ограничи (спре) обработването на Вашите данни. Такива случаи са необходимостта от проверка на точността на данните, на основанието за обработването или на законосъобразността на обработването им.
  • Правата по т. 1 – 5 може да реализирате като отправите искане/възражение до Дружеството на следния e-mail: data.protection@vimax.bg. Искането/възражението следва да съдържа изявление относно обстоятелството кое Ваше право искате да упражните и следва да Ви идентифицира като субект на данните.
 • Право на жалба – В случай че считате, че данните Ви се обработват незаконосъобразно от администратора, имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, която е надзорният орган, отговарящ за прилагането на Регламент на ЕС 2016/679 и Закона за защита на личните данни:
  • Наименование: Комисия за защита на личните данни;
  • Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
  • Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2;
  • Телефон: 02 / 915 3 518;
  • Интернет страница: cpdp.bg
  • Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Раздел VIII Мерки за информационна сигурност и защита на личните данни


 • Дружеството е предприело съответни технически и организационни мерки за защита на личните данни, като например - защита от вируси, копия за възстановяване за срока, определяне на регистрите, които ще се поддържат на електронен носител, регламентиране на достъпа до регистрите, определяне на срокове за съхранение и процедури за унищожаване на лични данни.

Раздел IX Уведомяване при промени в настоящата политика


 • Администраторът си запазва правото да прави изменения и допълнения в настоящата Политика. При извършване на промени в Политиката за защита на личните данни, те ще бъдат своевременно отразявани в нея и предоставяне на разположение на всички заинтересовани лица на официалните уебсайтове - vimax.bg, vimax-karcher.com и ariston.vimax.bg.

🍪 Ние използваме два типа "бисквитки" - основни и допълнителни!

За показване на съдържанието и по-добро потребителско изживяване, използваме основни "бисквитки", които са задължителни за нормалната работа на уеб сайта и не могат да бъдат изключвани. От "Настройки" можете да управлявате своите предпочитания за допълнителните "бисквитки". За повече информация прочетeте Политика за защита на личните данни.